เงื่อนไขการใช้บริการ
 • 1. เพื่อความสะดวกในการขนส่งคุณลูกค้ากรุณาแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการส่งกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 • 2. การชำระเงินค่าขนส่ง กรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าบริการขนส่งอย่างถูกต้อง
 • 3. การรับสินค้าหากคุณลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีหรือแจ้งภายใน3วันนับจากได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • 3.1 กรณีสินค้าทั่วไป หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบแต่ไม่เกิน3เท่าของค่าขนส่ง(หากคุณลูกค้าไม่ได้ทำประกันคุ้มครองสินค้า) หรือหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นได้
 • 3.2 สินค้าประเภทเซรามิค กระเบื้องและเครื่องแก้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย
 • 3.3 กรณีคุณลูกค้าส่งสินค้าประเภท อย. มอก. ลิขสิทธิ์ หากสินค้าสูญหายหรือถูกยึด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • 4. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัท ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี แต่บริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • 5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีสินค้าเสียหายอันเกิดจากการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซึ่งหากลูกค้าไม่สามารถให้ทางร้านค้าตีลังไม้ได้ ทางบริษัทยินดีดำเนินการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายและจะมีค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้เพิ่มเติม
 • 6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็นเพื่อระบุและบันทึกสินค้า
 • 7. กรณีคุณลูกค้าไม่มารับสินค้าภายใน1เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด
 • 8. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆข้างต้นทุกกรณี